Subsidies

Incidentele en structurele subsidie 

Incidentele subsidie 

Subsidie ten behoeve van (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager.

Structurele subsidie

Subsidie die per boekjaar aan een instelling wordt verstrekt en waarvan de activiteit op reguliere/structurele basis gedurende het jaar wordt uitgevoerd door de subsidieontvanger.

Subsidie verantwoording

Na afloop van de activiteiten moet u in de meeste gevallen de subsidie verantwoorden. Verantwoording afleggen betekent dat u de gemeente laat zien welke activiteiten u heeft uitgevoerd en hoe het financieel is gegaan. In de definitieve subsidiebeschikking staan de voorwaarden voor wat betreft de verantwoording en vaststelling van de subsidie. Als de gemeente akkoord gaat met de verantwoording, stelt zij de subsidie vast. 
 

Wanneer dien ik de subsidie verantwoording in?

De subsidieverantwoording dient u uiterlijk 30 april in het jaar na afloop van de activiteiten in. 

Aanpak

Voorwaarden subsidie aanvraag 

In de Beleidsregels subsidie 2024 en Nadere regels subsidie VE Uithoorn 2023 staat beschreven welke maatschappelijke effecten de gemeente wil realiseren en welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Neemt u eerst de beleidsregels door, zodat u weet aan welke doelstellingen en criteria de aanvraag moet voldoen en welke activiteiten wel of niet in aanmerking komen. Voor informatie over het achterliggende subsidiebeleid van de gemeente bekijk de Algemene Subsidieverordening Uithoorn 2012 (pdf, 101 kB). De gemeente Uithoorn stelt subsidies beschikbaar voor de volgende thema’s:
 • Maatschappelijke ondersteuning 
 • Veiligheid
 • Bibliotheek
 • Opgroei- en opvoedondersteuning
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
 • Segment A
 • Instandhouding van gemeentelijke monumenten
 • Specialistisch jongerenwerk 

Wanneer vraag ik subsidie aan? 

Structurele subsidie dient u uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft in. In september worden jaarlijks de nieuwe beleidsregels gepubliceerd en start de aanvraagperiode.
 
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden. De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd. 

Heeft u vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij u accounthouder of Thijmen Klinkhamer, Thijmen.klinkhamer@uithoorn.nl.

De aanvraag

U vult het formulier ‘Aanvraag subsidie’ in door bovenaan deze pagina op DigiD of eHerkenning te klikken.
 
Wat heeft u nodig voor de aanvraag:
 • DigiD/eHerkenning
 • Naam en contactgegevens van de aanvrager 
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Kalenderjaar subsidieaanvraag
 • De soort subsidie (incidenteel of structureel)
 • De hoogte subsidiebedrag
 • Inhoudelijk plan 
 • Welk maatschappelijk doel uit de beleidsregels wilt u bereiken?
 • Met welke activiteiten wilt u dit doel bereiken?
 • Voor wie zijn deze activiteiten bedoeld?
 • Op welke activiteiten uit uw werkplan heeft deze subsidieaanvraag betrekking?
 • Hoe, waar en wanneer gaan deze activiteiten plaatsvinden?
 • Werkt u samen met andere organisaties aan deze activiteiten
 • Hoe gaat u bekendheid geven aan deze activiteit?
 • Hoe zet u de subsidie uitgangspunten (resultaatgericht, samenwerking, cofinanciering, evidence based en outreachende aanpak) in?’
 • Financieel plan met begroting van de kosten en baten
 • Jaarrekening voorgaand jaar
 • Datum
 • Handtekening
De gemeente Uithoorn beoordeelt vervolgens uw subsidieaanvraag. Wanneer u een structurele subsidie aanvraagt en aan alle vereisten heeft voldaan dan ontvangt u uiterlijk 31 december een brief met daarin het besluit. 

Gerelateerde vragen